Friday, January 2, 2009

ANTARA TRADISI DAN MODENISASI


1.0 PENGENALAN
Kesedaran terhadap alam sekitar semakin meluas di kalangan masyarakat masa kini. Kemelut alam sekitar yang mengakibatkan bencana dan tragedi sehingga meragut nyawa membuka horizon baru dalam pandangan masyarakat. Tragedi keruntuhan Highland Towers, banjir lumpur di Pos Orang Asli Kuala Dipang dan di jalan susur keluar ke Genting Highland, darurat jerebu dan sebagainya menjadikan masyarakat mula menyedari peranan dan tanggungjawab masing-masing. Ini meletakkan agenda alam sekitar semakin berpengaruh.
Krisis alam sekitar yang dihadapi oleh dunia hari ini, mula tercetus selepas Revolusi Industri yang berlaku di Eropah pada abad yang ke-18. Revolusi Industri ini membawa kesan yang menyeluruh bukan sahaja kepada pertumbuhan ekonomi dan pertambahan populasi manusia tetapi juga kepada alam sekitar global. Aktiviti industri yang menghasilkan barangan bagi keperluan manusia mengeksploitasi sumber-sumber alam sekitar semula jadi secara besar-besaran. Perkembangan urbanisasi yang pesat pula menyebabkan berlaku kesesakan penduduk di kawasan bandar serta menyukarkan pengurusan persekitaranya.

_____________________________________________________________________
* Kertas Kerja ini dibentangkan dalam Majlis Randau Puisi sempena Majlis Pengucapan Puisi Hari Wilayah - Bandar Raya 2004 di Kota Kinabalu, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan pada 1 Feb. 2004 hingga 7 Feb. 2004

Fenomena ini menggalakkan berlakunya pencemaran ke atas alam sekitar hasil daripada aktiviti-aktiviti manusia terutamanya perindustrian, sehingga menganggu keselesaan hidup penduduk khasnya di bandar. Kesedaran secara langsung tentang krisis alam sekitar mulai timbul ekoran daripada terbitnya sebuah buku yang bertajuk Silent Spring pada tahun 1962.
Buku ini adalah hasil kajian seorang saintis wanita yang bernama Rachel Carson. Walaupun buku ini hanya menumpukan penjelasannya kepada kesan-kesan pencemaran akibat industri kimia ke atas alam sekitar, ia berjaya menyedarkan masyarakat dunia berhubung dengan krisis alam sekitar yang semakin meluas akibat sains dan teknologi di zaman moden.
Kesedaran alam sekitar yang dicetuskan Rachel Carson ini bukan sahaja menarik perhatian golongan saintis tetapi turut mempengaruhi paras arjana di dalam bidang-bidang yang lain. Pada tahun 1967 seorang ahli sejarah, Lynn White Jr., menulis sebuah artikel yang bertajuk The Historical Roots of Our Ecological Crisis. Artikel ini memuatkan pandangannya berhubung dengan faktor utama yang menyebabkan berlakunya krisis alam sekitar.
Menurut beliau, faktor utama yang mengakibatkan krisis alam sekitar ialah doktrin Yahudi-Kristian yang dikatakan melahirkan suatu pandangan alam atau worldview dalam kehidupan manusia, iaitu mereka diizinkan oleh Tuhan mengeksploitasikan alam sekitar demi kelangsungan atau survival hidup mereka. Lynn White Jr. mendakwa dengan berpegang kepada pandangan alam tersebut masyarakat barat khasnya menggunakan sains dan teknologi yang bersifat dinamik bagi mengeksploitasi alam sekitar tanpa batasan. Fenomena inilah yang menyebabkan gangguan dan kemerosotan kualiti alam sekitar secara lokal dan global.
Melalui sains dan teknologi, manusia mempunyai potensi besar untuk bertindak ke atas alam sekitar semula jadi menurut cita rasa mereka. Cita rasa manusia yang mendorong sesuatu tindakan atau aktiviti ke atas alam sekitar adalah dipengaruhi oleh padangan semesta yang ada pada diri seseorang. Oleh yang demikian, krisis alam sekitar yang dihadapi oleh manusia hari ini adalah berkait rapat dengan pengaruh pandangan semesta seseorang.
Pandangan semesta yang tidak harmoni mendorong manusia menggunakan sains dan teknologi bagi merosakkan keseimbangan alam sekitar. Seharusnya disedari penyelesaian krisis alam sekitar zaman ini tidak memadai sekadar melaksanakan program perawatan alam sekitar, sebaliknya reformasi pandangan semesta adalah perlu ke arah pendekatan yang lebih holistik.
Justeru, pemikiran yang berteraskan alam sekitar dilihat mempunyai daya tolakan yang dominan untuk menentukan arah segala aspek kehidupan bagi mencapai matlamatnya.

2.0 ALAM SEKITAR
Alam sekitar adalah suatu perkataan yang amat biasa digunakan oleh manusia bagi menggambarkan fenomena yang wujud di sekeliling mereka. Perkataan "alam sekitar" atau dalam bahasa Inggeris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh kerana itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, perkataan "alam sekitar" adalah merujuk kepada apa sahaja yang melingkungi dan mengelilingi manusia.[1]
Bagaimanapun secara lebih khusus perkataan "alam sekitar" merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi sesuatu organisma. Fenomena fizikal ini tremasuklah juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca
Definisi alam sekitar seperti yang dinyatakan tersebut secara langsung menolak fenomena sekeliling yang bukan fizikal. Di antara fenomena sekeliling yang bukan fizikal ialah fenomena yang meliputi suasana politik, ekonomi dan budaya sesebuah masyarakat. Namun, fenomena sosial seperti ini termasuk di dalam pengertian alam sekitar menurut pengajian Sains Sosial. Selain daripada itu, dalam pengajian keagamaan pengertian alam sekitar tidak terhad hanya kepada alam sekitar fizikal tetapi juga alam sekitar metafizikal yang dihubungkan dengan kuasa ketuhanan.
Menurut James M.Baldwin (1986) alam sekitar dapat didefinisikan sebagai lingkungan dan keseluruhan keadaan luaran yang memberi pengaruh serta berinteraksi dengan organisma dalam apa juga peringkat kedudukannya. L.L Somani (1992) dalam Dictionary of Ecology and Environment mendefinisikan bahawa alam sekitar mempunyai empat tarifan utama iaitu;
i. Alam sekitar adalah semua istilah yang berkait dengan pengaruh luaran seperti pancaran suria, suhu, kelembapan dan lain-lain yang memberi kesan kepada pertumbuhan , kesihatan dan aktiviti organisma
ii. Alam sekitar ialah keseluruhan keadaan dan pengaruh luaran yang mempengaruhi kehidupan, perkembangan dan kelangsungan hidup sesuatu organisma
iii. Alam sekitar adalah keseluruhan faktor dan entiti hidup dan bukan hidup yang bersifat saling berkesimbangan dalam kehidupan organisma
iv. Alam sekitar merujuk kepada semua fenomena fizikal, kimia dan biologi termasuk budaya yang melingkungi kehidupan
Alan Gilphin (1976) dalam Dictionary of Environmental Terms menyatakan bahawa alam sekitar manusia bermaksud semua unsur kehidupan dan bukan kehidupan serta faktor sosial yang melingkungi manusia. Pandangan yang hampir sama turut dikemukakan oleh Benjamin B. Wolman (1973) yang menyatakan alam sekitar adalah semua fenomena luaran termasuklah faktor fizikal dan sosial yang mempunyai potensi bagi mempengaruhi sesuatu kehidupan.

3.0 ENVIRONMENTALISME
Environmentalisme adalah gabungan daripada perkataan Inggeris environment dan ism. Environment bermaksud keadaan sekeliling, lingkungan ataupun suasana, manakala ism bermaksud fahaman. Berdasarkan kepada takrif tersebut, maka dari segi terjemahan literalnya environmentalisme bermaksud ideolagi atau doktrin yang berkait dengan alam sekitar. Menurut Monkhouse (1970) dalam The Dictionary of Geography, environmentalisme didefinisikan sebagai doktrin falsafah yang menekankan pengaruh alam sekitar ke atas corak kehidupan manusia.
Dalam The New Encylopaedia Britannica pula environmentalisme didefinisikan sebagai suatu disiplin bidang sains sosial berhubung teori yang menekankan kepentingan faktor alam sekitar dalam mencorakkan pembangunan budaya dan masyarakat. Bullock (1977) dalam The Fontana Dictionary of Modern Thought mendefinisikan environmentalisme sebagai doktrin falsafah yang memberi penekanan kepada faktor alam sekitar fizikal seperti iklim dunia, dihubungkan dengan aktiviti manusia. Berdasarkan beberapa definisi ini, pengaruh alam sekitar dianggap begitu dominan dalam menentu corak, aktiviti serta budaya kehidupan.
T.O'Riordan (1976) dalam bukunya Environmentalism memperluaskan ruang lingkup konsep environmentalisme dengan mendefinisikannya kepada tiga aspek iaitu;
i. Environmentalisme merujuk kepada falsafah alam sekitar, iaitu falsafah yang membentuk nilai atau moral sebagai pertimbangan kepada persepsi seseorang akan hubungannya alam sekitar.
ii. Environmentalisme merujuk kepada ideologi alam sekitar iaitu aliran-aliran pemikiran yang berkait dengan alam sekitar yang mencorakkan bidang-bidang kehidupan yang lain sebagai formula ke arah pembentukan polisi alam sekitar
iii. Environmentalisme merujuk kepada perubahan reka bentuk alam sekitar iaitu aplikasi yang praktikal bagi memanifestasikan falsafah alam sekitar sebagai rancangan bertindak bagi semua peringkat.

4.0 KONSEP PEMIKIRAN ENVIRONMENTALISME
Kesedaran akan pentingnya pemuliharaan alam sekitar mula bangkit di dunia barat ekoran daripada krisis alam sekitar yang melanda mereka.Kemudian kesedaran itu berkembang ke seluruh pelusuk dunia sehingga berjaya mencorakkan pemikiran masyarakat dunia. Menurut Zaini Ujang (1992) kesedaran itu begitu menyerlah sepanjang abad ke 20 sehingga mempengaruhi pelbagai bidang kehidupan, malah kemunculannya menjadi alternatif kepada pembentukan tata baru dunia atau new world order.
Justeru, konsep environmentalisme dapat dibahagikan kepada tiga aspek utama iaitu;
i. Environmentalisme adalah sebagai suatu konsep yang berkait rapat dengan falsafah alam sekitar. Falsafah alam sekitar yang dimaksudkan adalah perbahasan berkenaan hakikat sebenar hubungan manusia dan alam sekitar. Falsafah alam sekitar juga menjelaskan bagaimana sebenarnya perilaku yang harmoni ke atas alam sekitar dan bagaimana pula perilaku yang mengganggu keseimbangannya.
ii. Environmentalisme adalah satu konsep yang berkait rapat dengan perjuangan berasaskan ideologi alam sekitar. Ideologi merujuk kepada suatu doktrin yang diyakini oleh seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan yang menjadi dasar kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Perjuangan yang berasaskan ideologi alam sekitar ini berusaha bagi menerapkan ideologi tersebut ke dalam pemikiran masyarakat sejagat sebagai agenda bertindak dalam lapangan kehidupan. Apabila ideologi ini mendasari seluruh agenda bertindak masyarakt manusia, maka natijahnya akan membawa keharmonian terhadap alam sekitar.
iii. Environmentalisme adalah suatu konsep yang berkait rapat dengan perancangan dan pengurusan alam sekitar. Dengan pengertian lain, environmentalisme merujuk kepada polisi berasaskan idealisme alam sekitar bagi dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran.

5.0 PEMIKIRAN ENVIRONMENTALISME DALAM
"KOTA GEMILANG WARISAN KITA"

Meyelongkar puisi-puisi dalam Kota Gemilang Warisan Kita yang berjumlah XXX hasil XXX penulis daripada Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan menuntut ruang waktu yang panjang. Namum, dalam keterbatasan waktu yang ada, sedaya upayanya saya menerima dan membuat sebaik mungkin perkaitan fahaman alam sekitar (environmentalisme) dengan pemikiran penulisnya.


Sukar, kerana teori atau konsep yang menjurus kepada sains sosial diadaptasikan dalam kerangka sastera yang bergenrekan puisi; mempunyai nilai yang tersurat dan tersirat. Mudah, kerana puisi penulis yang dipilih mempunyai cakupan dan kehendak teori atau konsep untuk diperbincangan.
Justeru, mungkin akan timbul persoalan lain yang boleh kita "telagahkan" agar dapat mengembangkan konsensus atau kesepakatan kita dalam fahaman falsafah alam sekitar melalui disiplin sastera.
Pertama sekali yang perlu diperkatakan ialah kekaguman yang tercitra di desa hingga menjadi inspirasi kita menilai keindahan dan mencetus keharmonian sebagai hamba tuhan. Ini terungkap dalam puisi Dayang Salmah Salam, Awang Asim Awang Besar dan Jemat Gani
Datanglah ke desaku dengar bunyi siulan beburung
waktu pagi dan senja, kau akan dapat ilham baru
guris tentamu dengan puisi-puisi keindahan kampungmu

(Di Sini Bermula; hlm XXX)
Kini aku terpanggil
oleh kokokan ayang di dinihari, oleh sepat di kali
oleh harum bau jerami, oleh lumpur di sawah padi
oleh dingin air perigi

(Kota Temanku; hlm XXX)

lalu hidangkan sambal belacan
ulam pegaga, umbut lalis dan petai jering
dan hamparkan tikar mengkuang bercelup hijau

(Hidangan Istimewa Buat Tuan Putih; hlm XXX)

Proses pembangunan desa menjadi kota mendatangkan pro dan kontranya. Tidak semua pembangunan yang dilakukan memberi kesan yang tidak baik. Sebagai sebuah negara yang sedang maju, setiap desa tidak terkecuali dalam arus pembangunan ini.
Ini digambarkan oleh penyair seperti Othman Mahali, M. Nazlin dan Nora dalam puisi mereka, bagaimana sebuah desa menjadi sebuah kota yang dibanggakan.
Kotaku, ingatlah akan riwayatmu
dari sebuah pangkalan sepi
yang dipenuhi batang hanyut buruk
tanpa harga diserah milik
menjadi kota taman indah ternama

(Kota Permainan; hlm: XXX)

Pada sebuah tanah yang dahulunya kering kontang
kini dihujani kilauau mutiara, dibanjiri permata

(Salam Ulang Tahun Warga Wilayah; hlm: XXX)

Tanah terbiar, timbuhan meliar
paya menebar tidak lagi terbiar
diterokai menjadi kota batu
tumpuan penghuni

( Meniti Pelangi; hlm: xxx)

Pembangunan yang dirancang dengan mengekalkan citra alam sekitar mampu membina suasana bangga warganya. Walaupun dari segi sifat kewujudannya di desa dan di kota mungkin berbeza; dirancang dan semula jadi, namum masih memelihara nilai falsafah alam sekitar serta memberi pelbagai kemudahan sosial, budaya dan ekonomi. Kalau kota mahu juga dibina pastikan kehendak penghuninya diambil kira.
Inilah yang dituntut serta menjadi harapan penyair seperti Othman Mahali, Abd. Laham, Pena Seni ( ), Zarim S, Stephen Chung, Abg. Haliman Abg. Julai, M. Nazlin, Pharo Abdul Hakim dan Zaliha Tuah.
Kini terlakar sebuah taman impian
kerja indahkan bandar dan jalan-jalan
megah gagah bertukar wajah
impian pulau taman jadi nyata

(Pulau Taman; hlm: XX)
Kota ini, kota kita
kota indah lagi berseri
kota cantik berwajah harmoni

( Kota Ini, Kota Kita; hlm:XX)

Bangunan-bangunan tinggi gagah menjulang langit
gedung-gedung ilmu tersergam indah

(Segugus Harapan Untuk Bandar Raya Yang Makmur; hlm:XX)

Ruang kerja yang mencurah
peluang pendidikan yang cerah
hadiah warisan untuk anak-anak kami

(Sekadar Sebuah Ungkapan Harapan; hlm:XX)

Dari timbunan batu-batu bata tersergam kota
warna warni kemas kini
di bawah sinaran bulan dan mentari
bertingkat tinggi mencakar langit
dipagari gunung ganang kebiru-biruan
hasil pantulan dari lautan
bertabirkan tompokkan kabus dan embun

(Kota; hlm: XX)

Masih bermimpikah aku ini,
pada arus pembangunan yang mengalir deras
menyolek warna kecanggihan
pada cakerawala ini

(Sesat Seketika; hlm: XX)

Aku merenung pada kaca
kotaku yang indah, maju dan moden
keretanya berduyun, bangunan tumbuh mencakar langit
bunga dan taman, penyejuk halwa mata

(Aku, Kota dan Bayang-Bayang; hlm: XX)


kota itu adalah cerminan tamadun bangsa
tempat membina cinta
tempat harmoni bersemi
tempat simpati berdiri

(Perempuan Tua dan Kota; hlm: XX)


bandar raya impian kita
-----------------------------
bebas pencemaran asap kilang,
asap motor dan asap rokok
yang melemaskan

(Bandar Raya Impian Kita; hlm:XX)


Sesungguhnya, pembangunan yang mengabaikan falsafah alam sekitar ini akan menyebabkan resah yang meruntun keharmonian sejagat dan bukan sahaja kepada penghuni kota tetapi juga kepada semua organisma di dalam lingkungan alam sekitar. Sedangkan, antara satu organisma dengan organisma yang lain saling perlu memerlukan dan saling penuh memenuhi fitrah kehidupan.
Lantaran, ada penyair yang melontarkan keresahan tentang pencemaran terhadap alam sekitar, kehilangan citra keindahan alam sekitar dan ketakutan yang akan menjahanamkan alam sekitar apabila pembangunan yang tidak terancang dilakukan.
Keresahan tentang pencemaran ini diungkap dalam puisi oleh Melan Bujang, Raden A. Othman, Jemat Gani, Maliah Adenan, Abd. Laham, Shahriman dan Norliah Hassim.
Kota itu debu
debu itu kota

( Debu kotaku; hlm: XXX)

asap tebal kilang-kilang
menjulang ke atmosfera

( Pembunuh Sepi Di Kota Raya; hlm:XX)

kilangnya canggih malangnya kuno mengurus alam
sungai dan longkang sampah mengalir lesu
menangisi kematian ikan, udang dan ketam di kuala
unggas di rimba turut derita
kota kita dimungkirkan kata

(Kotakan Kata Kota Kita; hlm:XX)

air sungainya tak tenang mengalir
----------------------------------------
hingga kedadak hitam asap-asap menghiasi pandangan
ikan-ikannya pula terbantut

(Batang Baram; hlm:xx)

pagi-pagi hening tanpa godaan asap,
apakah masih ada?

(Apakah Masih Ada; hlm:XX)

menyusuri jalan itu,
bingar dikerumuni asap warna kelabu

(Satu Jalan Di Tengah kota; hlm:XX)

kotaku sayang
jangan pejamkan matamu
kelak tak nampak pohon bunga layu
longkang kotor
kelak tak nampak timbunan sampah

(Pekalah Kotaku; hlm:XX)

bukan salah kota,
andai sampah merata-rata
mengabui pemandangan mata

(Bukan Salah Kota Tapi Salah Kita; hlm:XX)


Keresahan tentang kehilangan citra alam sekitar digambarkan oleh penyair dengan falsafah alam sekitar secara bersahaja. Gambaran yang seadanya sudah cukup untuk kita menilai sesuatu yang hilang tanpa kita temui lagi. Gambaran ini terserlah dalam puisi oleh penyair seperti Idros Boi, Hipani Alwi, Norliah Hassim dan M. Nazlin.
Di tengah keriuhan sebuah bandar raya
keresahan semakin ketara
batu-batan tumbuh menelan keharmonian kehijauan
kerana ia adalah warna pembangunan

(Kuching Satu Abad Ukiran Sebuah Warisan ; hlm:XX)
Inilah suaraku yang kecewa
tidak lagi tanah yang kupijak
tidak lagi langit yang kunampak
hanyalah batu-batu untuk suara burung
kita yang kecewa

(Suara Hati Orang Bandar Raya; hlm:XX)

kota begitu angkuh mencorak kemanusiaan
mereka tidak lagi menilai daun-daun
dan pohon-pohon di kaki gunung
tapi hanyalah resah berpanjangan

( Jakarta Oh Jakarta; hlm:XX)kerana pembangunan kota bukit tinggi telah rata
rumput hijau telah tiada yang ada hanya batu-batu
----------------------------------------------------------
kerana pembangunan kota suara burung tiada menyapa
bersiul dan terbang ceria pun sudah tiada

(Kerana Pembangunan Kota; hlm:XX)

senyuman dan lambaian dedaunan padi menguning
pada setiap kiri kanan jalan dilalui
yang tidak pernah terfikirkan bahawa
suatu hari nanti ia akan tumbuh
bangunan pencakar langit
dan bersaranya seekor kerbau setia
di tengah bendang kontang

(Segenggam Pasir; hlm:XX)

Keresahan tentang ketakutan terhadap pembangunan yang akan membinasakan alam sekitar dicerna dengan pemikiran falsafah alam sekitar secara jelas oleh beberapa orang penyair. Walaupun hanya satu andaian, tidak mustahil akan menjadi satu kenyataan. Justeru sebelum ia terjadi, usaha mengimbangi keadaan pembangunan dan alam sekitar wajar diberi perhatian. Ini terpancar dalam puisi-puisi penulis seperti Jaya Ramba, Tarnidi Tamin, Ismuni Tepo dan Heidi A.M.


Kota itu dulu aman
penduduknya bahagia
cuma kenangan luka
kota ini manis bagi sesetangah mereka
amat pahit bagi orang asalnya

(Kota Itu Dulu ; hlm:XX)

bangunan yang dimegahkan
musnah dalam runtuhan
kerana tak cukup bahan
punahlah keinginan sepanjang zaman

(Cerita Kota VII: hlm:XX)

sedikit ketakutan pada kota ini
bukan kerana canggih senjatanya
atau kekuatan bala tenteranya dan kehebatan pemimpinnya
tapi impaknya jika pecah atau runtuh
pada bumi serta desa, kota dan bandar di hilir dan hulunya
atau pada apa sahaja laluanya
hanya tuhan yang tahu

(Kota Tenaga Di Belantara: hlm;XX)

lalu sewenag-wenangnya mahu memusnahkannya
atas nama apa sahaja selagi dapat mengaut faedah
jeritan kehijauan, pekikian keindahan, rayuan alam semulajadi
seakan tidak dihiraukan

(Dirgahayu Mayaku; hlm:XX)

Bagi menampakkan betapa sesuatu pembangunan itu perlu diimbangi dengan pemeliharaan alam sekitar, beberapa penyair mengemukan perbandingan citra desa dan kota yang mungkin dapat dijadikan formula pembangunan. Ini selaras dengan kehendak dan tuntutan fahaman alam sekitar yang mahu falsafah alam sekitar dipraktikkan secara adil dan saksama. Ini terukir dalam puisi penulis seperti Dayang Salmah Salam, Bibi Sabariah, Hipani Alwi dan Mad Sakiran.

Di kota ada bangunan tinggi
di desaku ada jelapang padi

(Antara Kota Dan Desa; hlm:XX)

Kuimpikan sebuah kota
mengalir di bawahnya sungai-sungai
dengan ikan berenang di dalamnya
kehijauan dan landskap memukau
-----------------------------------------
kuselusuri sebuah kota dunia
mengalir di bawahnya longkang pekat kelodak
bersama sisa mengalir lesu di dalamnya

(Kota Impian; hlm:XX)

negerimu sungguh indah
kehijauan sampai ke lautan
--------------------------------
aku pernah melihat hutan
hanya secebis yang tertinggal
air mengalir deras

(Catatan Di Lain Waktu; hlm:XX)

masih banyak khazanah di dalamnya
yang mahal harganya dan berseri bentuknya
mesti setiap ketika dipelihara
demi kepupusan dan kehancurannya

(Bumimu Nan Hijau Idaman Umum; hlm:XX)

Secara kesimpulannya, beberapa penyair yang menghasilkan puisi dalam antologi Kota Gemilang Warisan Kita menyarankan bahawa pembangunan yang seimbang dengan fahaman alam sekitar atau environmetalisme ini perlu dilakukan bukan sahaja dalam bentuk pengharapan tetapi haruslah dijadikan pedoman bagi melahirkan sebuah kota yang terisi dengan pembangunan fizikal, pembangunan sahsiah peribadi dan juga keharmonian kehidupan warganya.
Justreu, pembangunan yang didasari cita-cita yang cukup tinggi ini menepati falsafah alam sekitar yang utama iaitu untuk kesejahteraan hidup bersama. Bukan setakat di dunia tetapi juga di alam abadi. Antara penyair yang menggarap harapan ini ialah Jemat Gani, Jais Sahok dan Ja'afar Haji Hamdan


Kota yang kuidamkan
di dalamnya manusis sihat
bersih mental dan fizikal
-------------------------------
Kota yang kuidamkan
di dalamnya dan sungai susu yang mengalir
ada kolam madu yang melimpah
ada kali kasih yang indah
ada nur yang merahmat
di situ kita kekal abadi

(Kota Yang Kuidamkan; hlm:XX)

di perteduhan rasa nubari ini
aku nyanyikan senandung kasih
--------------------------------------
untuk mencipta kesentosaan
tanpa sengketa bangsa dan agama
----------------------------------------
corakkanlah tamadun bangsa
di sebuah kota raya berbudaya

(Bingkisan Untuk Kota Raya; hlm:XX)

cinta kita cinta alam semesta
cinta abadi bertakhta di sanubari
kau, aku dan alam maya
kutumpahkan setia, kausambut bahagia
kita berdansa mesra
di pentas tamadun dan kehidupan

(Warkah Cinta Untuk Bandar Raya Kita; hlm:XX)

Ingatlah, kota gemilang ini
perlu penuh keagungan
cinta dan kasih sayang
yang mampu mencipta kerinduan
melihat dedaun berpautan kehijauan
mendebgar beburung bersiulan riang
merasa bebayu bersantaian menbelai
dengan tenang dan damai

Kota gemilang amanah pembangunan
warisan masa depan terhadap perhitungan
sebuah kesempurnaan

(Kota Gemilang; hlm:XX)6.0 KESIMPULAN.

Menurut Robinson (1991) hari ini, mesej yang sampaikan oleh para saintis begitu jelas didengari; dunia mempunyai daya asimilasi yang terbatas. Pencemaran, jika tidak dikawal akan menyebabkan kehijauan akan bertukar menajdi padang pasir yang ketandusan air, kehilangan pelbagai spesis, peningkatan penyakit barah dan pelbagai kemungkinan negatif yang lain.
Berdasarkan kenyataan tersebut memang tidak pernah menjadi keraguan bahawa alam sekitar mempunyai hubungan rapat dengan kehidupan manusia sama ada dari segi hubungan sosial, kebudayaan, biologi atau fizikal. Oleh yang demikian adalah wajar untuk mengatakan bahawa alam sekitar adalah sesuatu yang amat penting, amat berharga dan tidak dapat ditukar ganti dengan wang ringgit dalam kehidupan ini. Ia merupakan anugerah tuhan secara semulajadi bagi kepentingan setiap kehidupan, khususnya manusia.
Oleh itu, manusia mestilah bijak menggunakannya. Perlindungan dan penjagaan yang sewajarnya perlu diberi oleh semua pihak yang bertanggungjawab mengeksplotasi sumber alamnya demi menjamin taraf dan kualiti kehidupan tidak terjejas. Apa pun, peranan penyair ataupun karyawan perlu bijak menafsir fahaman alam sekitar (environmentalisme) bagi menyatakan hasrat pembangunan yang terisi dengan falsafah alam sekitar demi kesejahteraan kita bersama.RUJUKAN

Robinson. 1991 Safeguarding The Environment: Critical Issues For Today And Tomorrow. Prism
[1] Lihat Kertas Kerja Jaafar Abdul Rahim , "Pembinaan Teori dan Kritikan Sastera Alam Sekitar Dalam Karya sastera" dalam Seminar Teori dan Kritikan Sastera Timur Barat pada 20-21 Okt. 2003 anjuran DBP Cawangan Sarawak.

Sunday, December 28, 2008

DOA


SAJAKBICARA KITA
(buat teman dalam dunia sastera)

Dengan kata-kata
engkau tikam;
kerisnya racun rindu
menusuk dalam-dalam
pedih dan ngilu,
aku jadi sendu

Dengan helah kata
engkau rejam;
lembingnya cabang makna
menembusi santun susila
perih dan perit
aku jadi sakit

Dengan muslihat kata
engkau bidik;
pistolnya berpeluru dusta
menembusi jantung rasa
parah berdarah
aku jadi resah

Dengan dalih kata
engkau ragut;
tangannya pura-pura
meranapkan sumpah setia
hancur berkecai
aku jadi kesal

Lalu, dari indah kata-kata
engkau bunuh segalanya
dengan pelbagai cara
menilai sebuah bicara;
lalu aku menjadi amat kecewa !

Kuching.

DIALOG TELUK

DIALOG TELUK KE-6, PEMANGKIN PERSAUDARAAN SERANTAU


Peradaban manusia lahir daripada suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan dalam suatu tempoh waktu yang panjang. Kompleks atau tidaknya tergantung pada kebijaksanaan kelompok manusia itu menangani dan memajukannya. Sama ada untuk menjadi masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan dan bersedia menerima desakan pembangunan semasa dari semua segi dan sudut secara positif tanpa mengabaikan nilai diri.
Sesebuah bangsa mempunyai kebudayaan tersendiri sebagai ketamadunannya. Citranya ditentukan oleh kesedaran terhadap tahap pendidikan dan kekuatan mereka mengamalkan kehidupan berbudaya tinggi. Elemen politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan menjadi daya tujah dalam usaha membina ketamadunan sesuatu bangsa. Ini selaras dengan tuntutan dan proses perkembangan dunia memasuki alaf baharu ini. Pengaruh globalisasi dan liberalisasi turut menyerap dalam nilai “diri” sesuatu bangsa.
Menyedari hakikat ini, negara seperti Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik memerlukan komitmen mereka untuk bersama-sama menjiwai kenegaraannya. Khususnya, negeri seperti Sabah dan Sarawak yang sememangnya mempunyai kepelbagaian kaum dan etnik. Kepelbagaian ini menjadi inti utama menjalinkan kesefahaman yang padu, telus dan murni. Negara seperti Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan konsep majmuk, namun kemajmukan itu wajar dan harus dipelihara dari semasa ke semasa sesuai dengan hasrat dan cita-cita menjadi negara maju pada 2020.
Hal ini cukup penting kerana bangsa Malaysia sedang berhadapan dengan krisis budaya dan konflik nilai sosial ketika usaha ke arah menjadi negara maju semakin hampir. Justeru, konsep budaya bangsa Malaysia dalam acuan sendiri sebagai sebuah negara yang maju sewajarnya diperbincangkan dengan melihat sejarah, proses perkembangan pembangunan fizikal, mental serta spiritual, senario semasa dan tanggapan masa akan datang diperhalusi, sesuai dengan nilai dan terma bangsa Malaysia secara mutlak dan tuntas.
Kebermaknaan budaya bangsa Malaysia sebagai asas mengembalikan nilai bangsa dalam arus semasa menjadikan usaha yang berlipat ganda serta berterusan dilakukan. Walaupun demikian, penglibatan seluruh peringkat masyarakat begitu penting bagi menjamin kekalnya penghayatan dan amalannya. Untuk itu, perancangan kebudayaan dan kesenian perlu mempertimbangkan usaha memperbanyak dan mempromosikan keilmuan secara lebih langsung dan terancang melalui pertemuan, dialog, perbincangan, diskusi dan sebagainya.
Ini termasuklah melalui kaedah eksperimentasi dan penyesuaian terhadap sesuatu yang baharu bagi tujuan pendidikan dan perkembangan; mewujudkan komunikasi dan penyebaran maklumat yang berkesan serta melibatkan peranan sebaran am dan mempopularkan keperluan khidmat sosiobudaya secara lebih menyeluruh dan berfokus.
Ini memerlukan peranan penulis yang dianggap karyawan, budayawan dan sasterawan agar sama-sama menjadikan ruang dan peluang yang ada sebagai jalan ke arah tersebut. Ia harus menjadi prinsip dan pegangan mereka. Persoalan ini menjadi cukup penting kerana, keadaan semasa telah mendesak agar generasi dan masyarakat kini lebih mengutamakan budaya asal ada dan hiburan semata-mata.
Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, maka jelas sekali pembudayaan itu telah sedikit demi sedikit menjadi amalan dan kita khuatir ia akan menjadi tradisi bangsa kita. Ini semua tercorak melalui pemikiran. Pemikiran akan menentukan rangka perancangan dan langkah tindakan.
Menurut Datuk Hassan Ahmad tradisi pemikiran merupakan pengalaman sesuatu bangsa yang berfikir merenungi dan memahami alamnya, baik alam kosmos mahu pun alam terdekat di sekeliling kehidupan sehariannya, sehingga daripada pengalaman itu terhasil beberapa banyak teks yang dapat dikaji sebagai penanda pandangan atau falsafah hidup bangsa itu secara kolektifnya.
Teks-teks itu memberi petunjuk kepada kita tentang konsep ilmu bangsa itu, tentang kaedah berfikir bangsa itu dan tentang proses penciptaan makna yang dilakukan oleh bangsa itu melalui bahasanya sendiri. Tradisi pemikiran kita tidak pernah mengajar kita kurang ajar. Tradisi pemikiran kita cukup analogis sifatnya, kerana pemikiran disampaikan melalui kaedah perumpamaan, kiasan, tamsil ibarat dan juga melalui teknik ironi yang dilihat sebagai menyerlahkan sifat kegeniusan, kegeligaan dan kebijaksanaan minda kita.
Barangkali ini selaras dengan kenyataan Datuk Hassan Ahmad bahawa kita mempunyai tradisi pemikiran yang luar biasa kreatifnya hasil perekayasaan budaya atau cultural production dan repduction sepanjang zaman melalui pertembungan pelbagai tamadun luar- dari India, Islam, Barat dan lebih lagi dari alamnya sendiri dalam membina tradisi pemikiran.
Kini kita menghadapi pelbagai cabaran pembudayaan di dalam serta di luar sama ada peringkat negeri atau negara. Di dalamnya kita semakin terhimpit oleh sindrom lupa sejarah dan pengertian "kesusahan untuk memenangi kesenangan" bagi generasi baru. Di luar kita semakin terdesak oleh dunia menjadi sebuah kampung kabilah (a tribal village) dengan berkonsepkan dunia tanpa sempadan (borderless world) hingga ke dasar langit terbuka (open-sky policy) dan ledakan teknologi maklumat (information technology explosion).
Justeru, peranan karyawan, budayawan dan sasterawan harus dan wajar melihat fenomena ini sebagai satu cabaran yang maha dahsyat. Cabaran yang harus didepani dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran. Barangkali wajar kita sama-sama menghayati pendapat Tun Mahathir Mohamad tentang penggiat bahasa dan sastera. Katanya
“Pada zaman moden, sistem komunikasi telah menjadi alat pembentukan masyarakat yang penting dan para intelek dan penulis menjadi golongan penting bagi menggerakkan dan mempengaruhi sistem ini. Dengan kata lain, pemikiran dan masa depan sesuatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh para intelek dan penulis”
Begitu juga dengan penegasan novelis terkenal Peru, Mario Vargas yang pernah berkata bahawa “Penulis boleh menyumbang ke arah ini, seperti apa yang terjadi pada waktu lalu apabila mereka masih yakin bahawa kesusasteraan bukanlah menghibur semata-mata, tetapi adalah untuk membangkitkan keprihatinan, untuk memberi amaran tentang bahaya dan untuk mengilhamkan tindakan terhadap cita-cita yang unggul”
Menyedari hakikat ini, Dialog Teluk ke-6 telah diadakan semula setelah hampir tujuh tahun tidak dilaksanakan. Dialog yang dianjurkan oleh Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan ini telah dilaksanakan pada 14 hingga 16 November 2008. Tema dialog kali ini ialah “Teluk Pemangkin Persaudaraan Serantau”. Sekitar hampir 100 orang peserta telah berkampung di Hotel Sara, Wilayah Persekutuan Labuan bagi merealisasikan kegiatan ini.
Berdasarkan sejarah, program Dialog Teluk (DITEL) pada awalnya diberi nama Dialog Penulis Teluk dan dirintis oleh Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan (PERWILA) pada 24 hingga 26 Disember 1987 sebagai Dialog Teluk yang pertama. Program ini mendapat sokongan dan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA). Maka, program ini kemudiannya dilanjutkan pula oleh Angkatan Sasterawan Brunei (ASTERAWANI) pada 24 hingga 26 Disember 1988 di Bandar Seri Begawan. Nama program ini kemudiannya ditukar kepada Dialog Teluk Brunei dan dianggap sebagai Dialog Teluk kedua.
Selepas itu, program ini diteruskan oleh Badan Seni Budaya Limbang pada 29 hingga 31 Mei 1990. Sewaktu program ini diadakan di Limbang, program ini dinamakan semula sebagai Dialog Teluk yang ketiga. Program Dialog Teluk keempat sepatutnya diadakan di Sabah pada tahun berikutnya, tetapi kerana kekangan dana maka Dialog Teluk tidak dapat diadakan. Setelah hampir tujuh tahun, pada 10 hingga 14 Julai 1997, Badan Bahasa dan Sastera Sabah (BAHASA) telah mengadakan semula Dialog Teluk di Kota Kinabalu. Ini dianggap Dialog Teluk yang keempat.
Dialog Teluk kelima diadakan di Sipitang pada 10 hingga 12 November 2001 oleh Majlis Bahasa dan Sastera Negeri Sabah. Objektif asal program ini diadakan ialah sebagai wadah kepada bahan-bahan kebahasaan dan kesusasteraan di kawasan wilayah pesisir Teluk Brunei. Program Dialog Teluk ini seperti juga Dialog Utara, Dialog Pantai dan Dialog Selatan di Semenanjung Malaysia.
Justeru, matlamat program ini khusus menghimpunkan penulis, karyawan dan budayawan dalam usaha menjalinkan kerjasama dan mengeratkan silaturahim. Di samping itu juga, melalui pertemuan ini dapat dijadikan medan memperkenalkan adat budaya masyarakat setempat. Maka, Dialog Teluk kali keenam ini, menjadi titik mula untuk mengimarahkan kembali peranan Dialog Teluk.
Melalui temanya “Teluk Pemangkin Persaudaraan Serantau” , Dialog Teluk keenam ini terisi dengan satu ucap utama dan sejumlah 11 buah kertas kerja. Ucap utama telah disampaikan oleh Prof. Datuk Dr. Zainal Kling. Inti ucap utama berkisar tentang tema dan kaitannya dengan keadaan semasa. Di samping peranan karyawan dalam usaha menjadikan dialog sebagai landasan memulakan semangat baharu memartabatkan Bahasa Melayu.
Di samping itu, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling juga membuat penegasan bahawa, konsep Melayu berlandaskan Melayu serantau yang meliputi Nusantara. Justeru, tambahnya, tidak timbul istilah “pelbagai kaum” bagi membezakan kelompok ini. Adapun pembahagian itu berlaku kerana konsep etnik yang melalui pembahagian masyarakat berdasarkan penempatan dan adat resam yang diwarisi.
Pembentangan 11 buah kertas kerja memberi pelbagai dimensi perbincangan. Namun, masih menjadikan tema dialog sebagai inti pati utama perbincangan. Negara Brunei diwakili oleh Haji Jawawi Haji Ahmad dengan kertas kerjanya berjudul “Bahasa Beradat” Disanjung Kepuitisan Kata-Kata Merantang Ilmu Disambut” dan Tuan Haji Ariff dengan kertas kerja berjudul “Semiotik Budaya Dalam Pantun Maritim”.
Kertas kerja Tuan Haji Jawawi meneliti bahasa sapaan dan ganti diri dalam darjat percakapan. Di samping mengetengahkan keindahan bahasa dalam jampi serapah yang kaya dengan adunan ritma dan diksi setara. Keindahan yang terpapar dalam “bahasa beradat” dan jampi serapah ini memberi nilai tentang keutamaan “adat” dalam berbahasa menurut keperluan, suasana majlis dan situasi komunikasi.
Kertas kerja Tuan Haji Ariff, lebih tertumpu pada pantun yang menggunakan lambang yang ada hubungannya dengan kegiatan maritim. Penelitiannya menjurus kepada tanda-tanda melalui pemilihan diksi dengan pendekatan “semiotik budaya”. Cukup menarik apabila pembentang mampu mengaitkan tanda-tanda ini dengan kegiatan ekonomi, budaya dan sosial masyarakat yang mencipta pantun tersebut.
GAPENA sebagai penaung PERWILA turut menyertakan dua orang pembentang iaitu Tuan Haji Hamzah Hamdani dengan kertas kerjanya berjudul “Menelusuri Sejarah, Memaknakan Masa Depan” dan Tuan Haji A.Rahim Abdullah dengan kertas kerjanya berjudul “Menjana Perkembangan Sastera Di Peringkat Wilayah Teluk Borneo”.
Kertas kerja Tuan Haji Hamzah berfokus terhadap perkembangan pertemuan di kalangan karyawan. Perkembangan ini ditekuni berdasarkan sejarah. Tafsiran terhadap sejarah tersebut memberi hasil tentang gambaran, harapan dan tanggapan masa depan, khususnya kegiatan yang ditangani oleh karyawan, budayawan dan sasterawan. Melalui kertas kerjanya ini, tuan Haji hamzah mencadangkan agar PERWILA menjadi sekretariat tetap Dialog Teluk.
Kertas kerja Tuan Haji A. Rahim pula menyentuh soal perlunya kegiatan kritikan terhadap karya penulis di wilayah teluk sebagai penjanaan ilmu sastera. Tegasnya, melalui kegiatan kritikan yang serius dan padu, mampu memberi makna dalam usaha mempertingkatkan mutu dan kesan karya secara lebih menyeluruh. Maka, cadangnya, agar Dialog Teluk akan datang turut membincangkan teori sastera.
Negeri Sabah juga menghantar dua orang pembentang mereka iaitu Encik Ramli Jusoh dengan judul kertas kerjanya “Unsur Perpaduan Dalam Puisi Penyair-Penyair Sabah” dan Encik Mabulmaddin Shaiddin dengan kertas kerja berjudul “Kepelbagaian Citra Tentang Perpaduan Dalam Lima Cerpen”. Kedua-dua kertas kerja ini membuat penelitian terhadap nilai perpaduan dalam karya penulis terpilih negeri Sabah.
Negeri Sarawak turut menghantar tiga orang pembentang, iaitu Encik Jaya Ramba dengan kertas kerjanya berjudul “Landas Gerak dan Langkah Ke Hadapan Penulis Bukan Melayu; Poul Nanggang”, Encik Benyamin Matussin dengan kertas kerja berjudul “Sastera Tradisi; Gambar Bangsa Yang Belum Di Bingkai” dan Encik Ja’afar Haji Hamdan dengan kertas kerjanya berjudul “Pengucapan Puisi Hari Wilayah Dan Bandar Raya; Misi Reformasi Minda”.
Kertas kerja Jaya Ramba jelas meneliti secara langsung sumbangan saudara Poul Nanggang, penulis berbangsa Bisaya melalui cerpen-cerpen yang dihasilkannya. Kertas kerja Benyamin Matussin pula meneliti tentang sastera tradisi, khususnya lagu rakyat yang terdapat di Bahagian Limbang semakin pupus dan perlu dipulihara. Kertas kerja Ja’afar Hamdan pula meneliti tentang kegiatan pengucapan puisi yang disempenakan dengan Hari Wilayah dan Bandar Raya yang pernah diadakan tetapi terhenti sudah hampir tiga tahun.
Tuan rumah, Wilayah Persekutuan Labuan mengetengahkan dua orang pembentang iaitu Encik Mohd. Azri bin Ibrahim dengan kertas kerjanya yang berjudul “Permuafakatan Serantau; Suatu Pengenalan Terhadap Pendekatan Harmoni” dan Puan Aida Nadzlina Abdullah dengan kertas kerjanya berjudul “Teluk Pemangkin Persaudaraan Serantau”. Kedua-dua kertas kerja tuan rumah ini membincangkan persoalan persefahaman serantau dalam usaha mempergiatkan lagi kegiatan mampu dimanfaatkan, khususnya oleh karyawan di lingkaran teluk ini.
Selain daripada pembentangan kertas kerja dan ucap utama, forum teluk juga diadakan dan dipengerusikan oleh Prof. Madya Datuk Zainal Abidin Borhan. Panelnya terdiri daripada Encik Jasni Matali mewakili Sabah, Tuan Haji Mohd. Taufek Mohd. Saed dan Encik Jaya Ramba mewakili Sarawak dan Tuan Haji Suib dari negara Brunei. Forum ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan tema dan juga suasana sastera di tempat masing-masing. Walaupun demikian, hal-hal yang meliputi kesamaan dan perbezaan juga dibincangkan dengan cukup harmoni.
Melalui forum ini juga, beberapa resolusi dihasilkan. Apa pun Dialog Teluk keenam ini benar-benar menyegarkan kembali ikatan dan jalinan antara karyawan kawasan teluk yang semakin lesu dan layu. Sesungguhnya, PERWILA telah berjaya menyemarakkan api persaudaraan yang hampir-hampir terpadam oleh keadaan. Justeru, Dialog Teluk keenam mencatat sejarahnya tersendiri. Syabas dan tahniah buat PERWILA.

Tuesday, December 16, 2008

LUAHAN...

BERIKAN AKU BULAN


Berikan aku impi
dengan angin bugar
mengisi hela yang resah
pada setiap pilu erti
yang menjelma
menjadi titik-titik dosa

Jangan berikan aku
noda kata
mengisi malam sepi
atau tingkah sasar
dalam jejak rasa
untuk mengintai hidup
penuh tafsir
kerana esok pagi
aku pasti
mendamba kesal
menjadi perit

Ah, berikan saja aku bulan
pada malam ini
walau hanya dalam dakap awan
untuk aku lontar sinar yang suci
menyeri sunyi yang telah lama mati!

Friday, November 21, 2008

SAJAK

KUCUPAN KASIH IBU
(sempena Hari Ibu )

Memintal rangkap kasih
dalam dakap rindu semalam
ada bicaranya yang tidak pernah putus
mengiring doa kudus di setiap nafas hidup
aku yang bergelar seorang anak.

Penat lelahnya menjadi canda
mengisi segenap ruang kedewasaan
pada setiap langkah di alun kembara
menjejak makna cinta suci seorang ibu
di perdu rasa anak sepertiku

Kini, kasihnya itu tidak pernah layu
meniti waktunya yang semakin lesu
kerana dia seorang ibu yang mengerti
tentang cinta dan kerinduan
untuk memugar sayang yang panjang
dalam kilas alam kehidupan
yang seketika ini.

Terima kasih ibu,
kerana mengajar aku
erti makna hidup ini
dalam kucupan kasihmu!

Wednesday, November 19, 2008

JEJAK...


CINTA PELAKAR KATA


Bagaimana dapat aku nyatakan
keresahan yang panjang
merantai dengan keluh yang ampuh
hingga menjerut aku tanpa nafas,

Aku jadi kelu mentafsir
tawamu yang hilang
dalam derai hujan semalam
lalu aku kedinginan
menghitung detik kenangan
yang semakin kaku.

Aku sedar,
rasa ini
hanya dari
seorang pelakar kata
dalam kecintaan
yang telah padam!